สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 
ศาลากลางจังวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 2 
โทร. 073-203854   โทรสาร. 073-203855 

Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาได้โอนเงินอุดหนุน ดังนี้ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 59

Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.
Здесь новые шаблоны для dle

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาได้โอนเงินอุดหนุน ดังนี้ เมื่อวันที่ 23ธ.ค. 59

-          เงินอุดหนุนตาดีกา ประจำเดือน ตค.-ธค.59

-          เงินอุดหนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำเดือน ตค.-ธค.59

-          เงินอุดหนุนครูสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ ประจำเดือน ตค.-ธค. 59

-          เงินอุดหนุนครูสอนศาสนาอย่างเดียว ประจำเดือน ตค.-ธค.59

-          เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙     ขอให้โรงเรียนตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับจัดสรร และส่งใบสำคัญรับเงินให้ สช.อำเภอต่อไป

-          เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ตั้งแต่ตุลาคม2559–กันยายน 2560)  โอนให้แก่โรงเรียนการกุศล และโรงเรียนที่ขอนักเรียนทุพโภชนาการ นักเรียนขาดแคลนพิเศษ และนักเรียนขาดแคลนกลุ่มอื่น โดยนักเรียนรวมกันไม่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของนักเรียน ณ วันที่ 10มิถุนายน 2559จัดสรรเต็มตามจำนวนที่ขอ สำหรับโรงเรียนที่ขอนักเรียนทุพโภชนาการ นักเรียนขาดแคลนพิเศษ และนักเรียนขาดแคลนกลุ่มอื่น โดยนักเรียนรวมกันเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของนักเรียน ณ วันที่ 10มิถุนายน 2559จัดสรรในอัตรา 59.79% ตามจำนวนที่ขอ ในอัตราคนละ 20บาท ต่อวัน เป็นเวลา 200วัน จำนวน  52  แห่ง ขอให้โรงเรียนตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับจัดสรร และส่งใบสำคัญรับเงินให้ สช.อำเภอต่อไป

-          และโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนธันวาคม 2559 เข้าบัญชีโรงเรียนวันที่  26ธันวาคม  2559