สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 
ศาลากลางจังวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 2 
โทร. 073-203854   โทรสาร. 073-203855 

Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาได้โอนเงินอุดหนุน วันที่ 14 ธ.ค. 59

Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.
Здесь новые шаблоны для dle

          สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาได้โอนเงินอุดหนุน วันที่ 14ธ.ค. 59

-       เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (เสี่ยงภัย2500) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

 ขอให้โรงเรียนตรวจสอบคุณสมบัติครูที่มีสิทธิ์อีกครั้งก่อนเบิกจ่าย และส่งหลักฐานการโอนเงิน ให้สช.อำเภอต่อไป

-         เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โรงเรียนเอกชนการกุศลและการศึกษาสงเคราะห์ ในอัตราคนละ 7บาทต่อวัน เป็นเวลา 130วัน

สำหรับโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา ในอัตราคนละ 7บาทต่อวัน เป็นเวลา 127วัน  จำนวนทั้งสิ้น  52 แห่ง  

ขอให้โรงเรียนส่งใบสำคัญรับเงินตามจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรให้ สช.อำเภอ      ต่อไป

เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (เสี่ยงภัย2500)และเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559