สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 
ศาลากลางจังวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 2 
โทร. 073-203854   โทรสาร. 073-203855 

Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

ขอความอนุเคราะห์สำรวจการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา

Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.
Здесь новые шаблоны для dle
            ด้วยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาได้รับแจ้งว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม จะดำเนินการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา/หน่วยงาน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติ โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
           ในการนี้  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาขอความอนุเคราะห์ท่านสำรวจสถานศึกษาที่ส่งเสริมการแต่งการด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง และรวบรวมแบบสำรวจ ส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ  ภายในวันที่ 24  มิถุนายน 2559 เพื่อจะได้ดำเนินเสนอกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาให้การยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไป หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน จึงขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
 
 

 

เอกสารประกอบ

  เอกสารประกอบ