สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 
ศาลากลางจังวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 2 
โทร. 073-203854   โทรสาร. 073-203855 

Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
O-NET ปีการศึกษา 2559 234
สื่อการเรียนการสอน "การป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็ก" สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุม กระทรวงสาธารณสุข 42
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 53
คู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 58
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 57
ตารางตรวจติดตามประกันคุณภาพภายใน 172
ประกาศการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมเพื่อเตรียมนักเรียนไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2559 197
การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 587