ระบบรับ-ส่งหนังสือ/เอกสาร

สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา







*********************
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จะหยุดให้บริการใช้งานระบบรับ-ส่งหนังสือ E-Office
ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ขอให้สำรองข้อมูลของท่าน และขอความร่วมมือจากท่านใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(My Office)ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ
*********************
   
Username
Password
 




 

พัฒนาระบบโดย สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา : กลุ่มงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์